Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky Platbos – African Tree Essences (výhradní zastoupení Natural Remedy, s.r.o.), se sídlem Vondroušova 1166/12, 163 00 Praha 6, IČO: 03580806 pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.platbos.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Platbos – African Tree Essences (výhradní zastoupení Natural Remedy, s.r.o.) se sídlem Vondroušova 1166/12, 163 00 Praha 6, identifikační číslo: 03580806, C 234173 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.platbos.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“)
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.platbos.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

   Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT“ v posledním kroku objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti na adrese Vondroušova 1166/12, 163 00 Praha 6 nebo V Zahradě 239, 252 25 Zbuzany; v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100719513/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“);
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby nebo platby kartou je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Jeli to v obchodním styku obvyklé nebo jeli tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo vytištěnou spolu s objednaným zbožím.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% (slovy: pět desetin procenta) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, jeli to možné, v původním obalu. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující (viz. ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.
 3. Ve lhůtě patnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.3 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
 5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Přeprava a dodání zboží 

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Jeli prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání nebo nevyzvedne-li kupující zboží z pobočky České pošty do sedmi (7) dnů, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 120 Kč (slovy: stodvacet korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

Odpovědnost za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a provedení smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a provedení pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, a je vhodná pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v předchozím odstavci (dále jen „vadná věc“ nebo „vada věci“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď dodáním nové věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadě věci věděl nebo vadu věci sám způsobil. Skrytá vada věci, která se projeví během dvou (2) let ode dne převzetí věci, se považuje za vadu věci existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 1. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).
 2. Práva z vadného plnění včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Vondroušova 1166/12, 163 00 Praha 6.
 3. Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno u produktu jinak.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Vztah prodávajícího a kupujícího neupravený kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník).
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

Informace o zpracování osobních údajů 

1. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

2. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu: – jméno a příjmení – název firmy – adresa sídla – IČ, DIČ – e-mailová adresa – číslo bankovního účtu a kód banky – telefonní číslo – IP adresa (dále jen „Osobní údaje Objednatele“)

3. Tyto Osobní údaje Objednatele je nutné zpracovat pro účely identifikace Smluvních stran a plnění ze Smlouvy a dále za účelem evidence Smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností Smluvních stran. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). IP adresa bude dále zpracována taky pro účely zajištění ochrany před kyberútoky. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

4. Uchování a zpracování Osobních údajů Objednatele bude za výše uvedeným účelem prováděno po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 10 let od ukončení Smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

5. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně svých osobních údajů.

6. Emailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené Smlouvy, pokud jej Objednatel neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu poskytování Služeb a dále po dobu 3 let od ukončení poskytování.

7. Objednatel bere na vědomí, že podle Nařízení má právo: – požadovat po Poskytovateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, – vyžádat si u Poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, – požadovat po Poskytovateli výmaz těchto osobních údajů, – na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
– v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení má právo vznést námitku proti zpracování – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má Objednatel za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

 

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Uzavřením Smlouvy je mezi Poskytovatelem a Objednatelem uzavřena také smlouva o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva o zpracování“) dle čl. 28 odst. 3 Nařízení, která vymezuje práva a povinnosti Smluvních stran při zpracování osobních údajů prováděném v rámci poskytování Služby.

2. Poskytovatel jakožto zpracovatel je pro Objednatele jakožto správce oprávněn zpracovávat následující osobní údaje subjektů údajů, které se registrují do provizních programů Objednatele: – titul – pohlaví – jméno, prostřední jméno a příjmení – e-mailová adresa – telefonní číslo – adresa – systémová data (IP adresa a cookies) – případně další osobní údaje nastavené Objednatelem (dále jen „Osobní údaje“)

3. Zpřístupnění proběhne tak, že Osobní údaje budou do aplikace AffilBox vloženy Objednatelem nebo přímo subjekty údajů v rámci registrace do provizního programu Objednatele.

4. Poskytovatel osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování Služeb dle zadání Objednatele.

5. Objednatel je oprávněn rozšířit účel zpracování v souladu s příslušnými právními předpisy, kdy pokyn k dalšímu zpracování lze Poskytovateli sdělit pouze písemnou formou. Za písemnou formu se pro účely Smlouvy o zpracování považuje rovněž e-mailová komunikace Smluvních stran adresovaná oprávněným osobám.

6. Poskytovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Poskytovatel se zavazuje zejména: a) používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Poskytovateli; b) pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií; c) bez předchozího souhlasu Objednatele netvořit kopie databáze Osobních údajů, není-li to nutné k poskytování Služeb;
d) užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech; e) neumožnit přístup k údajům třetím osobám. Podmínek, pokud tento přístup nebude písemně schválen Objednatelem nebo neplyne ze Smlouvy o zpracování; f) dodržovat mlčenlivost ohledně Osobních údajů.

7. Poskytovatel se zavazuje taktéž: a) zpracovávat Osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány Objednatelem nebo přímo subjekty údajů; b) zpracovávat Osobní údaje pouze za účelem vymezeným touto Smlouvou o zpracování a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu; c) nesdružovat Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům; d) uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů ve vztahu ke konkrétnímu subjektu údajů. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o době zpracování, případně je povinen v rozumné době před jejím uplynutím udělit Poskytovateli pokyn k ukončení zpracování.

8. Poskytovatel i Objednatel se zavazují dodržovat při zpracovávání osobních údajů na základě Smlouvy a Smlouvy o zpracování povinnosti stanovené Nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahujícími.

9. Poskytovatel se zavazuje na výzvu Objednatele opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit Osobní údaj dle pokynu Objednatele bez zbytečného odkladu od takové výzvy.

10. V případě, že žádost subjektu údajů dle článku 18 Nařízení určená Poskytovateli bude shledána oprávněnou, zavazuje se Poskytovatel odstranit neprodleně závadný stav.

11. Poskytovatel je povinen při plnění povinností ze Smlouvy o zpracování postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Objednatele a jednat v souladu se zájmy Objednatele. Pokud Poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje své povinnosti uložené Nařízením, je povinen tuto skutečnost v souladu s článkem 28. odst. 3 písm. h) nařízení Objednateli neprodleně oznámit.

12. Smlouva o zpracování je účinná po dobu účinnosti Smlouvy, její účinnost však skončí až po splnění povinností Poskytovatele dle čl. 12.14. Podmínek

13. V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy, Smlouvy o zpracování či ukončení zpracování Osobních údajů je Poskytovatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od takového ukončení provést likvidaci Osobních údajů, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Poskytovatel musí provést likvidaci takovým způsobem, aby bylo zamezeno neoprávněnému zpracování Osobních údajů, zejména aby: – přijal taková organizační opaření, aby zamezil zpracování osobních údajů k tomu neoprávněnými osobami, – provedl taková technická opatření a zvolil takový způsob likvidace, aby byla likvidace úplná a nevratná

14. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v pozici podzpracovatelů dle bodu 12.12. Podmínek. Tato povinnost Poskytovatele trvá i po skončení účinnosti Smlouvy o zpracování.

15. Objednatel je povinen: a) informovat Poskytovatele o pominutí právního titulu zpracování osobních údajů nebo, b) provést likvidaci osobních údajů, pokud pomine právní titul pro zpracování Osobních údajů (např. uplyne doba platnosti souhlasu, subjekt údajů vysloví nesouhlas se zpracováním na základě ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, apod.). Při porušení tohoto ustanovení je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli škodu, která mu v důsledku porušení povinnosti Objednatelem vznikne, a Poskytovatel je dále oprávněn omezit či úplně pozastavit přístup Objednatele ke Službě, a to až do doby, než bude ze strany Objednatele sjednána náprava. Tato doba přerušení se nezapočítává do doby garantované dostupnosti.

16. Poruší-li Poskytovatel jeho povinnosti založené Smlouvou o zpracování nebo Nařízením v důsledku jím zaviněného jednání, odpovídá pouze za škodu způsobenou zcela v důsledku takového zaviněného jednání.

17. Neplatnost nebo nesrozumitelnost některého z ustanovení Smlouvy o zpracování nemá vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy o zpracování nebo Podmínek.

18. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace Smlouvy o zpracování, a to zejména v případě jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

19. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené Smlouvou o zpracování nebo Nařízením týkající se osobních údajů a umožnit Objednateli nebo třetí straně, která bude vůči Objednateli zavázána mlčenlivostí, audit v přiměřeném rozsahu. Audit musí být oznámen dostatečně dopředu, nejméně 10 dní před proběhnutím auditu a nesmí nepřiměřeně zasahovat do činnosti Poskytovatele. Náklady auditu, které nejsou vzniklé jednoznačným porušením povinností Poskytovatele, hradí Objednatel.
 

Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena:

– v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepřeli adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

– v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Jeli některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je kupujícímu na požádání přístupná.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Vondroušova 1166/12, 163 00 Praha 6 a adresa elektronické pošty info@platbos.cz, telefon+420 728 738 853.

 

 

Reklamační řád

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@platbos.cz.

2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% (slovy: pět desetin procenta) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, jeli to možné, v původním obalu. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující (viz. ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku).

3. Ve lhůtě patnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do patnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.3 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Odpovědnost za vady, záruka

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a provedení smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a provedení pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, a je vhodná pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

3. V případě, že věc při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v předchozím odstavci (dále jen „vadná věc“ nebo „vada věci“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď dodáním nové věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadě věci věděl nebo vadu věci sám způsobil. Skrytá vada věci, která se projeví během dvou (2) let ode dne převzetí věci, se považuje za vadu věci existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).

5. Práva z vadného plnění včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Vondroušova 1166, 163 00 Praha 6.

6. Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno u produktu jinak.

 

Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 25. 5. 2018.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.